Služby a produkty
 
 Profil firmy
 Služby a produkty
  Kataster nehnuteľností
  Účelové mapovanie
  Geodetické bodové polia
  Inžinierska geodézia
  Špeciálne geod. práce
  Inform. systémy o území
  Programové produkty
 Kariéra
 Ukážky projektov
 Európsky sociálny fond
 Referencie
 Fotogaléria
 Kontakt
 

Teritoriálne vykonávame geodetické činnosti na celom území Slovenskej republiky. Firma disponuje modernou meračskou a výpočtovou technikou, pomocou ktorej uplatňuje najnovšie meračské technológie a vyhodnocovacie postupy. Vykonávané činnosti môžeme stručne definovať nasledovne :

  • geodetické a kartografické činnosti projektanta, príprava a tvorba účelových mapových podkladov veľkej mierky, spracovanie vytyčovacích výkresov, geodetické činnosti, spojené s výkonom autorského dozoru zo strany projektanta,

  • geodetické a kartografické činnosti investora, výkon činnosti hlavného geodeta a kartografa stavby, budovanie základných vytyčovacích sietí, základné vytýčenie priestorovej polohy, kontrolné merania geometrických parametrov stavebných objektov, meranie deformačného pretvorenia objektov,

  • geodetické a kartografické činnosti dodávateľa, výkon činnosti hlavného geodeta a kartografa stavby, podrobné vytýčenie, meranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov, kontrolné merania vybraných geometrických parametrov objektov, meračské protokoly na dokladovanie skutočného rozsahu prác,

  • geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľností, podklady pre záber pozemkov a vyňatie pôdy z PPF a LPF, vyhotovenie geometrických plánov, príprava údajov pre územné informačné systémy KN miest a obcí, majetkovo právne usporiadanie pozemkov pre investičnú výstavbu,

  • špeciálne geodetické a kartografické práce, presné deformačné merania, realizované pre potreby technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) na vodných dielach, určovanie geometrických parametrov žeriavových dráh a regálových zakladačov, určenie geometrických parametrov anténových nosičov, geodetické merania, realizované pre potreby in-situ monitoringu, napr. geodetické konvergenčné merania pri výstavbe tunelov, meranie výškových posunov stavebných objektov a pod.,

  • zber údajov pre geografické informačné systémy, automatizovaný zber grafických a databázových údajov pre spracovanie pasportov a digitálnych informačných systémov cintorínov (viac než 400 realizácií), katastra nehnuteľností, železničnej vlečky a pod. Tematické mapovanie, zber a katalogizácia údajov pre odvetvové GIS (Register vinohradov SR),

  • tvorba lokálnych informačných systémov, orientovaných na INTERNET

 
 Prihlásenie
Meno
Heslo
Nova registrácia  
 Najnovšie referencie
Rozšírenie diaľnice D1 Bratislava, Vajnory - Trnava, km 13.7 - km 50.0, účelová mapa

viac
 
22.02.2018
Slovensky   English   Copyright 2006 Geokod
Powered by Truelite Co.