Firma GEOKOD, s.r.o. vznikla v apríli 1997 združením dovtedy samostatne podnikajúcich fyzických osôb. Hlavným predmetom jej činnosti sú geodetické práce, realizované v oblasti investičnej výstavby, špeciálnej inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností.

Realizované vybrané geodetické a kartografické činnosti (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov. 

Teritoriálne vykonávame geodetické činnosti na celom území Slovenskej republiky. Firma disponuje modernou meračskou a výpočtovou technikou, pomocou ktorej uplatňuje najnovšie geodetické technológie a vyhodnocovacie postupy.

Spoločnosť GEOKOD, s.r.o. pôsobí už 20 rokov úspešne na trhu v oblasti geodézie a kartografie  a zamestnáva kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

V súčasnosti tvoria podstatnú časť portfólia našich služieb geodetické a kartografické práce súvisiace s modernizáciou železničnej infraštruktúry, výkony Hlavného geodeta stavby na cestných stavbách pri výstavbe diaľničných úsekov D1, rýchlostných ciest R1 a pri výstavbe diaľničných tunelov a mostov. Ďalej naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti katastra nehnuteľností a zaoberá sa aj projektovaním pozemkových úprav.

Vykonávané činnosti môžeme definovať nasledovne :

  • geodetické a kartografické činnosti projektanta, príprava a tvorba účelových mapových podkladov veľkej mierky, spracovanie vytyčovacích výkresov, geodetické činnosti, spojené s výkonom autorského dozoru zo strany projektanta,
  • geodetické a kartografické činnosti investora, výkon činnosti hlavného geodeta a kartografa stavby, budovanie základných vytyčovacích sietí, základné vytýčenie priestorovej polohy, kontrolné merania geometrických parametrov stavebných objektov, meranie deformačného pretvorenia objektov,
  • geodetické a kartografické činnosti dodávateľa, výkon činnosti hlavného geodeta a kartografa stavby, podrobné vytýčenie, meranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov, kontrolné merania vybraných geometrických parametrov objektov, meračské protokoly na dokladovanie skutočného rozsahu prác,
  • geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľností, podklady pre záber pozemkov a vyňatie pôdy z PPF a LPF, vyhotovenie geometrických plánov, príprava údajov pre územné informačné systémy KN miest a obcí, majetkovo právne usporiadanie pozemkov pre investičnú výstavbu,
  • špeciálne geodetické a kartografické práce, presné deformačné merania, realizované pre potreby technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) na vodných dielach, určovanie geometrických parametrov žeriavových dráh a regálových zakladačov, určenie geometrických parametrov anténových nosičov, geodetické merania, realizované pre potreby in-situ monitoringu, napr. geodetické konvergenčné merania pri výstavbe tunelov, meranie výškových posunov stavebných objektov a pod.,
  • zber údajov pre geografické informačné systémy, automatizovaný zber grafických a databázových údajov pre spracovanie pasportov a digitálnych informačných systémov cintorínov (viac než 400 realizácií), katastra nehnuteľností, železničnej vlečky a pod. Tematické mapovanie, zber a katalogizácia údajov pre odvetvové GIS (Register vinohradov SR),
  • tvorba lokálnych informačných systémov, orientovaných na INTERNET