Názov: GEOKOD, s.r.o.

Adresa sídla: Žitná 21

831 06 Bratislava – mestská časť Rača

 

 

 

Štatutárny zástupca: 

Ing. Erik Debrecký +421 905 457 243. 

Ing. Jozef Kožár +421 905 509 168

Prevádzka Bratislava:

Žitná 21, 831 06 Bratislava

Tel.:       +421 2 4464 6551, +421 2 4464 6553, 

Fax:       +421 2 4464 6552

E-mail: geokod@geokod.sk

Web: www.geokod.sk

IČO:       35 715 456 

DIČ:       SK 2020218178

Registrácia:        Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 14454/B

Bankové spojenie:           Prima banka, a.s.

Číslo účtu:           4040069406/3100

 

Prevádzka Galanta:        Šafárikova 431/4 , 924 01 Galanta

Tel.:       + 421 31 780 3409

Mob.:    + 421 905 327 809

Prevádzka Prešov:         Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov

Tel.:       + 421 905 355 218

 Prevádzka Považská:    Centrum 26/31, 017 01 Považská Bystrica,
Bystrica

Tel.: +421 915 595 772