Služby a produkty             

 • výkon činnosti geodeta a kartografa stavby v zmysle stavebného zákona,
 • realizácia vybraných geodetických a kartografických činností pre stavebný dozor,
 • vytýčenie drobných stavieb (rodinných domov)í,
 • vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov,
 • podrobné vytýčenie stavebných objektov,
 • spracovanie vytyčovacích výkresov stavieb,
 • budovanie vytyčovacích sietí,
 • komplexný výkon geodetických a kartografických činností investora resp. dodávateľa,
 • šetrenie a zameranie podzemných inžinierskych sietí,
 • kontrolné merania počas výstavby (kubatúry, pretvorenia a deformácie objektov),
 • meranie v priemysle pri montáži a rektifikácii technologických zariadení,
 • spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby,
 • príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavby