Služby a produkty

  • vyhotovenie geometrických plánov,
  • vytyčovanie hraníc pozemkov,
  • príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavby,
  • zabezpečenie údajov z AIS katastra nehnuteľností,
  • komplexné služby pri vysporiadaní nehnuteľností a šetrení vlastníckych vzťahov,
  • spracovanie podkladov pre záber pozemkov a vyňatie pôdy z PPF a LPF,
  • spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov,
  • projektovanie pozemkových úprav,
  • konzultačná a poradenská činnosť.