Realizované geodetické a kartografické práce sú vykonávané v súlade s právnymi a technickými predpismi, predovšetkým:

  • Zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii
  • Zákon NR SR č. 216/1995 Z.z. o komore geodetov a kartografov
  • Vyhláška ÚGKK SR č. 178/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR o geodézii a kartografii
  • Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
  • Aktuálne technické normy v oblasti geodetických a kartografických prác
  • Spoločnosť GEO-KOD, s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2008

Personálne zloženie našej firmy v rozumnej miere spája skúsenosti a odborný prehľad starších pracovníkov so schopnosťami mladších kolegov. Geodetické a kartografické práce realizujú výlučne pracovníci s odborným geodetickým vzdelaním.

VŠ – AGK – s ukončeným vzdelaním VŠ stupňa,
s autorizačným oprávnením,
VŠ – geodet s ukončeným vzdelaním VŠ stupňa,
SŠ – geodet s ukončeným vzdelaním SŠ stupňa.

Predmet a rozsah jednotlivých činností je definovaný po konzultácii s našimi zákazníkmi a na ich kvalitu dohliadajú pracovníci, ktorých odborná spôsobilosť je dokladovaná:

1. Autorizačnými oprávneniami Komory geodetov a kartografov na výkon vybraných geodetických
a kartografických činnosti podľa §6 písm. a) až j) Zákona 215/1995 Z.z.
a. Typ A, vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa §6 písm. a) až e),
b. Typ B, vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa §6 písm. d) až j),
c. Typ C, vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa §6 písm. a) až j).

2. Osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pozemkových úprav, podľa
Vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb.
Projektant pozemkových úprav.

3. Odbornou spôsobilosťou v zmysle § 3 ods. 2 výnosu Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla
1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach
vykonávaných banským spôsobom (oznámeným pod Zákonom č.203/1993 Z.z.). Hlavný banský
merač.

4. Osvedčením o odbornej spôsobilosti v zmysle § 4 ods. 2 výnosu Ministerstva hospodárstva SR z
20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých
činnostiach vykonávaných banským spôsobom (oznámeným pod Zákonom č.203/1993 Z.z.).
Banský merač.

5. Osvedčením o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe v rozsahu skúšky OS31 – geodet.